Παιδί και Γλώσσα

Προφορική επικοινωνία (οµιλία και ακρόαση)
Ανάγνωση
Γραφή και γραπτή έκφραση

Παιδί και Μαθηματικά

Αναλυτικά

Παιδί και Περιβάλλον

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση
Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

Εικαστικά
Δραµατική τέχνη
Μουσικοκινητική αγωγή
Μουσική